Vilkår for brug

Personlig brugerkonto

Din Retrify brugerkonto er personlig, og du må ikke dele den med andre. Det skyldes dels, at vi for visse kilder er forpligtet til at registrere, hvem som har lavet hvilke opslag.

 

Vilkår for søgning i CPR

Oplysninger om CPR må kun anvendes til forudsatte formål. Det er derfor ikke tilladt at indsamle oplysninger, hvis man ikke aktuelt har noget at bruge oplysningerne til, men blot forventer at der senere viser sig et formål. Formålet med indsamling af personoplysninger skal være sagligt og en senere behandling må ikke være uforenelig med det formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Senere behandling må derfor ikke direkte modarbejde eller skade det oprindelige formål jf. Persondataloven.

Erhvervsdrivende kan søge elektronisk i CPR til brug i statistisk eller videnskabeligt øjemed, når det følger af lov, når den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, og der foreligger et relevant og sagligt formål, hvis videregivelsen af oplysninger om personnummer er et naturligt led i den normale drift af virksomheder, når det kræves af en offentlig myndighed, eller når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede.

Offentlige myndigheder kan indsamle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.

Uanset ovennævnte, må der ikke ske offentliggørelse af personnummer uden udtrykkeligt samtykke.

Herudover henviser vi til Social- og indenrigsministeriets standardvilkår for dataleverancer fra CPR til private.

 

Revision

Vi foretager maskinel registrering – logning – af personoplysninger til CPR-kontoret i henhold til § 19 i Sikkerhedsbekendtgørelsen. Formålet med logningen er sikkerhedsmæssige årsager. Der er tale om en systemmæssig facilitet og ikke en tilsigtet og selvstændig behandling af de indeholdte data, men loggen er alene afledt af den egentlige behandling.

CPR-kontoret registrerer ifølge det oplyste alle de opslag og søgninger i CPR, der foretages via terminaladgang, i en log, som bl.a. indeholder oplysninger om tidspunkt og brugerkode, samt hvilke oplysninger, der har været adgang til. Loggen opbevares i seks måneder.