Ejendomsdata

Ejendomsdata indeholder

 • Boliger og erhvervsenheder
 • Bygninger
 • Grunde
 • Ejendomme og deres ejere

Forholdene mellem boliger, bygninger og ejendomme mv. kan være komplekse, men i Retrify gør vi det enkelt for dig at se sammenhængen, fx hvilke bygninger, der findes på en ejendom

Det er også let at navigere mellem ejendomme, adresser, personer og virksomheder, så du hurtigt kan finde frem til de oplysninger, der er relevante for dig

Ejendomsdata stammer primært fra BBR og ESR, men man kan endvidere få adgang til vores markedsprisestimering for ejendomme (AVM)

 

Bygninger & bolig-/erhvervsenheder

Oplysninger om disse stammer fra BBR og indeholder bl.a.:

 • Størrelse (arealer, antal værelser mv.)
 • Brug (anvendelseskoder, boligtype)
 • Faciliteter (køkken-, bad- og toiletforhold)
 • Oplysninger om vand-, varme- og energiforsyning
 • Bygningens alder, materialer mv.
 • Energimærke (fra Energistyrelsen)

 

Ejendomme

Oplysninger om ejendomme stammer fra ESR, og her findes bl.a.:

 • Ejendomsnummer og ejerlejlighedsnummer
 • Ejerforhold
 • Administratoroplysninger
 • Navne på ejendommens ejere og adresse for virksomheder
 • Skødedato og købesum
 • Markedsprisestimat (AVM)

 

Læs også: Mere om ejendomsdata fra os

 

Vilkår for brug af ejendomsdata

Oplysninger fra BBR og ESR på Retrify må alene tilgås manuelt som enkeltopslag, der er omfattet af dataelementer nærmere beskrevet i OIS-datadistributørkontrakten bilag 3. Oplysningerne må ikke anvendes 1:1 til markedsføring eller videregives. Til brug for markedsføring tilbyder vi variable baseret på ejendomsdata. Kontakt os for mere information

 

Ejers adresse

Når en ejer af en ejendom er en fysisk person, hvorved vedkommende har et registreret personnummer, er ejers adresse en fortrolig oplysning, jf. OIS-datadistributørkontrakten, bilag 1. Såfremt der ønskes adgang til ejers adresse, skal den dataansvarlige myndighed, som er den kommune, hvori den pågældende ejendom er beliggende, give rekvirenten tilladelse til at indhente ejers adresse. Tilladelsen skal indeholde en beskrivelse af den eller de påtænkte opgaver

 

Ejerandele

Oplysninger fra ESR må videregives til offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber og virksomheder mv. efter samme regler som oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret

Men vedrører oplysningen ejerandel må oplysning herom kun videregives til følgende rekvirenter:

 1. Offentlige myndigheder, herunder selvejende institutioner eller private virksomheder, som varetager offentlig myndighed, hvor oplysning om ejerandel har betydning for opgavevaretagelsen,
 2. Kreditinstitutter, ejendomsmæglere og ejendomshandlere, advokater, forsikringsselskaber, landinspektører og andre, der i erhvervsmæssigt øjemed udfører opgaver vedrørende overdragelse, forsikring, retsforfølgning, retsforhold i øvrigt, belåning af fast ejendom samt fysisk råden over fast ejendom, og
 3. Organisationer, der varetager forbruger- eller brancheinteresser med henblik på rådgivning vedrørende de i nr. 2 nævnte forhold

Jf. OIS-datadistributørkontrakten, bilag 1, pkt. 3.2.